&update=& &page=11& &tot_pages=11& &comments=gb | Saturday, September 6, 2003 | 5:41 pm | karthick | kmkper@india.com | | good work keep it up! | 61.11.45.148 | india gb | Thursday, September 18, 2003 | 1:56 am | ¿Å£ý | inhbg@yahoo.com | | «Õ¨Á¡¸ þÕ츢ýÈÐ, unicode'þø «¨Áò¾¢Õó¾¡ø þýÛõ ¿ýÈ¡¸ þÕó¾¢ÕìÌõ!!! | 217.211.157.23 | sweden gb | Friday, October 17, 2003 | 7:20 pm | ºí¸Ãö¡ | sankarayya@yahoo.com | | Á¢¸×õ À¡Ã¡ð¼ò¾ì¸ ÓÂüº¢, þ¾¨Éô ÀüÈ¢ §ÁÖõ «È¢Â Å¢ÕõÒ¸¢§Èý | 61.247.245.99 | India gb | Friday, October 17, 2003 | 9:16 pm | ºí¸Ãö¡ | sankarayya@yahoo.com | | þò ¾Çõ, þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢ØìÌ ÀÄ ¿øÄ À¨¼ôÒ¸¨Ç ¯Õš츢ò ¾Õ¦ÁÉ ¿õÒ¸¢§Èý. §ÁÖõ ÔÉ¢§¸¡ð ¾Ãò¾¢ø «¨Áó¾¡ø þýÛõ º¢ÈôÀ¡¸ «¨ÁÔ¦ÁÉ ¸Õи¢§Èý. | 61.247.245.99 | India gb | Monday, October 27, 2003 | 7:51 pm | «î¼îð | asdasd@asda.com | asdasd.com | «î¼î¼î¼î¼ð | 134.130.74.76 | asdasd gb | Tuesday, October 28, 2003 | 8:01 am | §¾É¢ §ÅÖ | thenivelu@yahoo.com | | þ¾¨ÉôÀüÈ¢ ÓØÅ¢ÀÃí¸û ¦¾Ã¢Â Å¢ÕôÀôÀθ¢ý§Èý. ¿ñÀ÷ ÓÌó¾ý þ¾¨É Å¢ñ§¼¡Š 98-ø §º¡¾¢òÐô À¡÷ì¸î ¦º¡øÄ¢ ¾Á¢ú ¯Ä¸ìÌØÅ¢üÌ Á¼ø «ÛôÀ¢Â¢Õó¾¡÷. ¿¡ý þ¾¨É Å¢ñ§¼¡Š 98-ø §º¡¾¢òÐô
À¡÷ò§¾ý ¿ýÈ¡¸§Å þÕ츢ýÈÐ. | 210.195.30.251 | Malaysia gb | Tuesday, October 28, 2003 | 9:14 am | Aravindan | aravindan_2000_2000@yahoo.com | www.vinunjal.com | Žì¸õ «Õû

Ò¾¢Â ÓÂüº¢ Å¡úòÐì¸û.¿¡Ã¡Â½Ûõ þЧÀ¡ýÚ ¦ºöÐûÇ¡÷ ±ýÀ¨¾ «È¢Å£÷¸û ±ýÚ ¿¢¨É츢§Èý.

«ýÒ¼ý
¸¢.«ÃÅ¢ó¾ý | 61.95.200.216 | india & &pageInfo=Page 11 of 11& &commentInfo=101 to 107 of 107&