gb | Sunday, April 13, 2003 | 11:48 pm | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | þÐ ¬ÃõÀõ ¾¡ý. þýÛõ ¿¢¨È ¦ºö §ÅñÊ¢Õ츢ÈÐ!
±É¢Ûõ Á¢ì¸ Á¸¢ú!
-«Õû | 202.156.2.131 | Singapore gb | Monday, April 14, 2003 | 7:19 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | http://www.shockwave-india.com | «¨ÉÅÕìÌõ þɢ ¾Á¢ú Òò¾¡ñÎ Å¡úòÐì¸û
«ýÒ¼ý,
«Õû

Wish you very Happy Tamil New Year
Arul | 202.156.2.130 | Singapore gb | Monday, April 14, 2003 | 12:45 pm | ¦ºó¾¢ø ÓÕ¸ý | murugan@starhub.net.sg | www.mideas.net | Àñ Àð¼ ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ, Á¢ì¸ Á¸¢ú.

þɢ ¾Á¢ú Òò¾¡ñÎ Å¡úòÐì¸û.
«ýÒ¼ý,
¦ºó¾¢ø ÓÕ¸ý | 203.92.64.114 | SG gb | Monday, April 14, 2003 | 4:36 pm | Moises | | http://www.moik78.com | Great app, although I can't read Tamil | 80.58.0.109 | Spain gb | Monday, April 14, 2003 | 4:36 pm | ¦Á¡þ¦ºî | | http://www.moik78.com | G¦Ã«ð «ôô «ø¦¾¡¯ì‹ ® ºý'ð ¦Ã«ð Y«Á¢ø | 80.58.0.109 | Spain gb | Tuesday, April 15, 2003 | 12:41 am | Larry Yudelson | | http://www.shmoozenet.com/yudel | Hi! I'm interested in using Hebrew with Flash, so this is very cool. Apologies for the Tamil nonsense I'm about to write:
¦…¡Ã÷ö f´÷ ¦¾ ¦É¡ý¦ºýs± ¾ð ®'õ óâÊí....¢
Very cool! Now, if you could only add right-to-left support :-) | 149.105.130.114 | United States gb | Tuesday, April 15, 2003 | 7:00 am | iching | ichingspace@vip.sina.com | http://ichingspace.vip.sina.com | Hi, this is great! | 219.234.217.70 | P.R.China gb | Tuesday, April 15, 2003 | 7:47 am | somebody | | | Žì¸õ «Õû. | 66.188.102.101 | gb | Tuesday, April 15, 2003 | 8:47 am | narain | narainrl@rediffmail.com | | Few people extend the boundries of the technology for their own people and their country. Arul does it perfectly. All the very best for your future endeavours [u may ask y i type this in english, that to make sure that non-tamilians should also know about ur achivements] | 219.65.96.78 | gb | Tuesday, April 15, 2003 | 8:52 am | ¿¡Ã¡Â½ý | narainrl@rediffmail.com | | þɢРþɢР¦¾¡Æ¢ÄÑðÀõ þÉ¢Ð. «¾É¢Ûõ þɢР"«Õû"¦ºöÅ¢ò¾ø. | 219.65.96.78 | gb | Tuesday, April 15, 2003 | 1:04 pm | þÃ.«ÕûÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | http://www.shockwave-india.com | þ¨½ÂÓõ ¾Á¢Øõ
------------------
þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢¨Æ ÅÄõ ¦ºöÅ¢ì¸ À¡ÎÀ𧼡÷ ÀÄ÷. «Å÷¸Ç¢ý «Âá¾ ¯¨ÆôÀ¡ø ¿¡õ þýÚ þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢Æ¢ø ¿Äõ Å¢º¡Ã¢ì¸Óʸ¢ÈÐ!

±É¢Ûõ À¡ÁÃÕõ þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢¨Æ ÀÂýÀÎòÐõ Åñ½õ þó¾ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ±Ç¢¨ÁôÀÎò¾ôÀ¼ §ÅñÊÔûÇÐ!

¾Á¢úÅ¡º¢ôÀ¾¢Öõ ±ØО¢Öõ ±ò¾¨É ¦¾¡Æ¢øÑðÀ º¢ì¸ø¸û.
¯í¸Ç¢¼õ ¾Á¢ú fonts þÕ츧ÅñÎõ, ¾Á¢¨Æ ¾ð¼îÍ ¦ºö ¦Áý¦À¡Õû §ÅñÎõ, ¯í¸û Browser (Internet Explorer) ÁüÚõ Email Client (Outlook Express) ¬¸¢ÂÅü¨È ¾Á¢ØìÌ ¯¸ó¾Å¡Ú Á¡üȢ¨Á츧ÅñÎõ.
þ¨Å «¨ÉòÐÁ¢ýÈ¢ ´ýÚõ ¦ºö þÂÄ¡Ð.

¸üÀ¨É ¦ºöÐÀ¡Õí¸û!
¯í¸Ç¢¼õ þ¨½Âź¾¢Ô¼ý ÜÊ ¸½¢É¢ ¯ûÇÐ. þ¨½ÂôÀì¸ò¾¢üìÌ §À¡¸¢È£÷¸û «¨ÁôÀ¢ø ±ó¾ Á¡üÈÓõ ¦ºö¡Á§Ä ¯í¸Ç¡ø ¾Á¢Æ¢ø Å¡º¢ì¸Óʸ¢ÈÐ. ¯í¸û ¸Å¢¨¾¨Â§Â¡, ¿¨¸îͨÅòÐÏ쨸§Â¡ «í§¸ À¾¢ì¸ ±ñϸ¢È¢÷¸û, «¾üÌ «í§¸§Â ź¾¢Ôõ þÕ츢ÈÐ ¯í¸û ¸½¢É¢Â¢ø ±ó¾ ¦Áý¦À¡Õ¨ÇÔõ À¾¢Â¡Á§Ä ¯í¸Ç¡ø ¾Á¢Æ¢ø ¾ð¼îÍ ¦ºö Óʸ¢ÈÐ.

ÍÁ¡÷ ´Õ ÅÕ¼òÐìÌ ÓýÉ¡ø þ§¾ ¸üÀ¨É ±ý Áɾ¢ø ±Øó¾Ð! ±ýÉ¡ø ²Ðõ ¦ºö þÂÖÁ¡? ±ýÚ º¢ó¾¢ò§¾ý.

Macromedia Flash þ¨½Âò¨¾ ÀÂýÀÎòЧšâø 98 º¾Å¢¸¢¾ò¾¢Éâ¼õ ¯ûÇÐ. ¯í¸û ¸½¢É¢Â¢ø Flash ¿¢ÚÅôÀ¼¡Áø þÕó¾¡ø «Ð ¯À§Â¡¸ôÀÎò¾ôÀð¼ þ¨½ÂôÀì¸ò¨¾ ¿£í¸û ¯ÄÅ ¬ÃõÀ¢ò¾×¼ý ¯í¸û «ÛÁ¾¢Ô¼ý ¾ý¨É¾¡§É ¿¢ÚŢ즸¡ûÙõ. Flash Àì¸í¸Ç¢ø ¿¡õ ÀÂýÀÎòÐõ ¾Á¢ú font³ embed ¦ºöÂÓÊÔõ.

§ÁüÜȢ ¸¡Ã½í¸û ±ý¨É þôÀ½¢ìÌ Flash³ ÀÂýÀÎò¾ àñÊÂÐ.

±ÉìÌ ¸¢¨¼ò¾ ¯Àâ §¿Ãò¾¢ø þ¾ü측½ ¬Ã¡ö¨Â ¦¾¼÷ó§¾ý, ¦ÅüÈ¢Ôõ ¸¢¨¼ò¾Ð :)

þ¾ý ÀĨÉò¾¡ý ¿£í¸û ¸¡ñ¸¢È£÷¸û :)
«ýÒ¼ý,
þÃ.«Õû ÌÁÃý | 202.172.46.150 | Singaopre gb | Tuesday, April 15, 2003 | 7:36 pm | dv8 | john@dv8flasher.com | http://www.dv8flasher.com | Wow! Very cool =D
Was it difficult to work on? | 12.5.1.207 | United States gb | Wednesday, April 16, 2003 | 5:26 am | Á§¸ý | | www.ezilnila.com | ¿øÄ ÓÂüº¢ | 209.250.153.19 | gb | Wednesday, April 16, 2003 | 6:52 am | | theivamathi@yahoo.com | | «ÆÌ ¾Á¢Æ¢ø «Æ¸¢Â §Å¨Ä. ¦¾¡¼ÃðÎõ ¾í¸û ¾Á¢úô À½¢. ±õ¦Á¡Æ¢ ±ýÚõ «Æ¢Â¡Ð «Õû §À¡ýÈ À¢ÈÅ¢¸û þò¾Ã½¢¾É¢ø ¯ûÇ ÁðÎõ | 202.185.88.21 | malaysia gb | Wednesday, April 16, 2003 | 10:38 am | À¢ÃÒ Ã¡ƒÐ¨Ã | sharonprabhu@hotmail.com | | ¾í¸ÇÐ þó¾ô À½¢Â¢ø ¦ÀÕÁ¸¢ú «¨¼¸¢§Èý. Å¡úòÐì¸û. ¿ýÈ¢¸Ùõ ¯ñÎ. | 202.68.134.229 | Bombay, India gb | Wednesday, April 16, 2003 | 10:42 am | ³ÂôÀý | iyappan_@yahoo.com | www.iyappan.net | ¿ýÈ¡¸ ¯ûÇÐ. þÐ §À¡ýÈ ¾Á¢ú ÅÇ÷ À½¢ìÌ Å¡úòÐì¸û

«ýÒ¼ý
³ÂôÀý | 203.200.61.1 | gb | Wednesday, April 16, 2003 | 11:22 am | ¾¢. ¦ÄðÍÁ½ý | stlekshmanan@yahoo.com | | þЧÀ¡ýÈ ÓÂüº¢¸û þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢¨Æ §Áý§ÁÖõ ÅÇ÷ìÌõ ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä.

Å¡úòÐì¸Ù¼ý
¦ÄðÍÁ½ý | 203.92.64.114 | Singapore gb | Wednesday, April 16, 2003 | 4:22 pm | §Á¡¸ý | | | ¿øÄ ÓÂü | 202.156.2.130 | Singapore gb | Wednesday, April 16, 2003 | 7:10 pm | Â컿¡Ã¡Â½ý | yagnak@yahoo.com | www.thamizha.com | À¡Ã¡ð¼ §ÅñÊ ÓÂüº¢. ¾¡í¸û ¾ü§À¡Ð þ§¾§À¡ø §¿¡ì¸õ ¦¸¡ñÊÕìÌõ ÌØì¸Ù¼ý þ¨ÉóÐ Àɢ¡üȢɡø §ÁÖõ ¿ý¨Á ÀÂìÌõ.
Å¡úòÐì¸û
Â컡 | 4.3.40.209 | United States gb | Wednesday, April 16, 2003 | 8:30 pm | «É¢Õò¾ý | mail_aniruthan@yahoo.com | www.sunderbharath.com | ¾Á¢Æ¢ø ±Ç¢¾¢ø «Êì¸ Óʸ¢ÈÐ! ¦Áö¡֧Á «ºòÐõ ±ñ½õ; «¨¾ Å¢¼ þɢ ¦ºÂÄ¡ì¸õ. ¿ýÈ¢¸û.
-«É¢Õò | 12.148.248.66 | United States gb | Wednesday, April 16, 2003 | 11:32 pm | ͸ý¡ | | | Á¢¸×õ ¿øÄ ÓÂüº¢!! ¾Á¢ú À¡÷ò¾¾¢ø ºó§¾¡„õ!!!±Ç¢¾¡¸ ±Ø¾ Óʸ¢ÈÐ. Great!!! | 128.125.139.235 | gb | Thursday, April 17, 2003 | 4:42 am | ƒ¢¾¢Ã¡Å¢ð | | | ¾Á¢Æ¢ø ±ØÐÅÐ þùÅÇ× ÍÄÀÁ¡¸¢ Ţ𼾡? ¿øÄ ÓÂüº¢. Å¡úòÐì¸û | 64.252.214.164 | United States gb | Thursday, April 17, 2003 | 1:11 pm | ¾¢ù¡ | div_sg{@}hotmail.com | | ¾Á¢ú Ò¾ñÎ ÅúÐì¸û.whew! typing in tamil was a hard exprience but fun! wow! good work! | 192.25.240.225 | Singapore gb | Thursday, April 17, 2003 | 4:39 pm | þñÊ Ã¡õ | rravindr@iupui.edu | | ¾Á¢Æ¢ø ±Ø¾Ä¡õ ±ýÀ¨¾ §º¡¾¢ì¸¢§Èý | 134.68.32.18 | United States gb | Friday, April 18, 2003 | 1:30 am | øþˆremka | remka2000@hotmail.com | http://remka2000.free.fr | This is quite a nice app, even if i can't speak (and write) tamil. | 81.53.167.18 | France gb | Saturday, April 19, 2003 | 7:17 am | «ðºÃõ | asdasdasd | sadasdasd | ¯ý¨Éì¸ñ §¾Î§¾... ¯Èí¸¡Á§Ä ¯ûÇõ šΧ¾.... | 67.86.134.26 | sdasdsad gb | Saturday, April 19, 2003 | 1:33 pm | ¦ºý¾¢ø | senthil@webdunia.com | | «ÕÇ¢ý À½¢ Å¡ú¸. ±ÉÐ ´ðÎÆôÒ ÓÆÐõ ¾Ã Å¢ÕôÀõ. | 61.11.73.186 | India gb | Wednesday, April 23, 2003 | 1:17 am | ùƒö | | | Åɸ¡õ | 158.94.128.195 | United Kingdom gb | Saturday, April 26, 2003 | 8:10 am | nagadeepa | deepa@shockwave-india.com | | Žì¸õ,
‚ áÁ¦ƒÂõ, ‚ áÁ¦ƒÂõ, ‚ áÁ¦ƒÂõ.... | 218.186.48.167 | Australia gb | Sunday, May 4, 2003 | 3:15 pm | Vish | | | Åɸìõ,
Great work arul, | | Andorra gb | Sunday, May 4, 2003 | 9:40 pm | º¢ýɺ¡Á¢ À¢ÃÀ¡ | pcsamy@hotmail.com | | ¦Ã¡õÀ ¿øÄ¡ þÕìÌ! ¿øÄ ÓÂüº¢!!! | | USA gb | Sunday, May 4, 2003 | 9:48 pm | º¢ýɺ¡Á¢ À¢ÃÀ¡ | pcsamy@hotmail.com | | þÐ §À¡ýÈ ¾Á¢ú ÅÇ÷ À½¢ìÌ Å¡úòÐì¸û!!!
¿ýÈ¢!!! | | USA gb | Monday, May 5, 2003 | 9:59 pm | Bala | bala@thuriam.com | www.thuriam.com | þÐ Á¢¸×õ ¿ýÈ¡¸ ¯ûÇÐ | | India gb | Tuesday, May 6, 2003 | 7:49 pm | Victor Diaz | v.dz@verizon.net | www.illgraphx.com | Hello,

I've been trying to create a guestbook similar to this one. Is there any chance I may be able to obtain the source for this file?

Thanks

Vic | | USA gb | Wednesday, May 7, 2003 | 9:48 am | Kmax | | | Thats seems great work.
Now would you pleae add a translator to it... 8^)

Nice ! | | Andorra gb | Thursday, May 29, 2003 | 6:39 am | Å.ÃÌ¿¡¾ý | family@shockwave-india.com | | ¿øÄ ÓÂüº¢--¦¾¡¼÷¸. | 202.9.148.36 | India gb | Saturday, May 31, 2003 | 3:30 am | «Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | | I'm very happy to launch the second version of my bilingual Guestbook. It has lot of improvements over the previous version. some of them are
* Resizable framework
* Sharp and clear font
* Now encoded using Tscii Tamil encoding standard
* Supports copy pasting Tscii encoded text
* Support for both Tamil-99, and Roman Keyboard
* Usability improvements | 202.156.187.160 | Singapore gb | Monday, June 2, 2003 | 9:36 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | | «ýÀ¡÷ó¾ ¾Á¢ú ¬÷ÅÄ÷¸§Ç,
¾Á¢¨Æ þ¨½Âò¾¢ø «¨ÉÅÕìÌõ º¢ÃÁÁ¢ýÈ¢ ¦¸¡ñÎ §º÷ìÌõ ±ÉÐ ÓÂü¢ý þÃñ¼¡ÅÐ ¨Áø ¸ø.
¬õ, ±ÉРŢÕó¾¢É÷ À¾¢§ÅðÊý þÃñ¼¡õ À¾¢ô¨À ¾ü§À¡Ð ¦ÅǢ¢ðÊÕ츢§Èý.

±ýÛ¨¼Â ¸ÉÅ¡ÉÐ þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢¨ÆôÀ¾¢ì¸ ¿¢¨ÉìÌõ «¨ÉÅÕìÌõ Font , Tamil Software, FTP upload, Font Download/Dynamic Font þЧÀ¡ýÈ ±¨¾ôÀüÈ¢Ôõ ¦¾Ã¢óÐ, ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ «Åº¢ÂÁ¢ýÈ¢, ¾Á¢ú ÀÊôÀ¾üÌ ÁðÎÁ¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¾üÌõ ź¾¢¨Â þ¨½Âò¾¢§Ä§Â ÅÆíÌõ ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀò¨¾ ÅÊŨÁôÀÐ.

þõÓÂüº¢Â¢ø ±ÉìÌ ¦ÅüÈ¢ ¸¢ðÊÅ¢ð¼Ð ±ýÚ ¾¡ý ÜÈ §ÅñÎõ.

þ¾ý ÀÄÉ¡¸ ¾Á¢Æ¢ø ¸£ú¸ñ¼ þ¨½Â «¨ÁôÒì¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ ¦¾¡¼í¸¢Ôû§Çý.
* ¾Á¢ú ÍÅÎ (Tamil Blog - Weblog in Tamil)
* ¾Á¢ú Ţš¾ ÁýÈõ (Discussion Forums in Tamil)
* ¾Á¢ú «Ã𨼠(Chat in Tamil)
* Á¼Ä¡üÌØì¸û (Mail Groups)
* ¾Á¢ú Á¼ø (Email solutions for Tamil)
* Å¡º¸÷ ¸ÕòÐ ¸½¢ôÒ (Polls hosed by the readers)
* þ¨½Â š¢ġ¸ ¾Á¢ú ¸øÅ¢(Web based Training)
* Å¡÷ò¨¾ Å¢¨Ç¡ðÎì¸û (Word puzzles)
* «È¢¨Å ÅÇ÷ìÌõ Å¢¨Ç¡ðÎì¸û (Edutainment Games)

§ÁÖõ ±ýɦÅøÄ¡õ ¦ºöÂÄ¡õ ±ýÀ¨¾ ¯í¸û ¸üÀ¨É째 Å¢ðΠŢθ¢§Èý (¦¾Ã¢Å¢ò¾¡ø Á¸¢ú§Åý!)

þÉ¢ ÅÃô§À¡Å¨¾ Å¢ðÎÅ¢ðÎ ÅóÐûǨ¾ôÀ¡÷ô§À¡õ.

þó¾ þÃñ¼¡õ À¾¢ôÀ¢ý º¢Ä º¢ÈôÒ «õºí¸û
* ¯í¸û Browserý ¿£Ç «¸Äò¾¢ü§¸üÀ ¾ý¨É ¦À¡Õò¾¢ì¦¸¡ûÙõ
* ¾Ì¾Ãõ ±ÉôÀÎõ Tscii ӨȢø encode ¦ºöÂôÀðÎûÇðÐ
* ¬í¸¢Ä Ũ¸ ÁüÚõ ¾Á¢ú 99 ÀĨ¸ «¨ÁôÀ¢ø ¯ûÇ¢Îõ ź¾¢ ¦¸¡ñÎûÇÐ.

þÅüÈ¢ý ź¾¢¸û, ̨ÈÀ¡Î¸û ÌÈ¢ò¾ ¾í¸û ¸ÕòÐì¸¨Ç þí§¸§Â À¾¢ì¸×õ.
«ýÒ¼ý
þÃ. «Õû ÌÁÃý | | Singapore gb | Monday, June 2, 2003 | 10:24 am | Àòâ §º„¡òâ | bseshadri@yahoo.co.uk | thoughtsintamil.blogspot.com/ | ¿øÄ ´Õ ÓÂüº¢. ¦ÅüÈ¢ «¨¼Â Å¡úòÐì¸û. þÐ ÀüÈ¢ «¾¢¸õ «È¢Â ¬Åø. ±ý Ó¸ÅâìÌ ±ØÐí¸û.

¿ýÈ¢.

--Àòâ | | India gb | Monday, June 2, 2003 | 11:31 am | Danger | danger@dengjie.com | www.dengjie.com | hello~ | | China gb | Monday, June 2, 2003 | 6:56 pm | rubert brevert | rb@hotmail.com | | the quick brown fox jumped over the lazy dog | | usa gb | Monday, June 2, 2003 | 8:55 pm | Á¾¢ | mathy1028@yahoo.com | mathyk.blogspot.com | «Õ¨Á¡¸ þÕ츢ÈÐ. Å¡úòиû! | | Srilanka/India gb | Monday, June 2, 2003 | 9:00 pm | ÅÃÌ¿¡¾ý. | arul@shockwave-india.com | | ±ñ½ò¾¢ø ±è-±ñ½õ ¦ºÂÄ¡Ìõ §À¡Ð
¦ºÂÄ¢ý ¯Â÷- ¦ºÂø ÅÇÕõ§À¡Ð
¯¨ÆôÀ¢ý ¦ÅüÈ¢- ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅÐ ¸¡Äõ.
¸¡Äõ ¸É¢ÂðÎõ ¯ÉìÌ--Å¡úòÐì¸û.
Å.þÃÌ¿¡¾ý , ¦ºý¨É. | | India gb | Monday, June 2, 2003 | 9:21 pm | ¬º¢ô Á£Ã¡ý | aj@emirates.net.ae | | Á¢¸ ¿øÄ ÓÂüº¢.
¸½¢É¢Â¢ø ¾Á¢ú ¦ºÆ¢òÐ ÅÇà ¿£í¸û
¦¸¡ñÊÕìÌõ ¬÷Åõ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ Å¡úòÐì¸û

«ýÒ¼ý,
¬º¢ô Á£Ã¡ý
(«Á£Ã¸ò ¾Á¢Æ¢¨½Â ¿ñÀ÷¸û º¡÷À¡¸×õ) | | U.A.E gb | Monday, June 2, 2003 | 10:08 pm | Á¦É¡ˆ ÌÁ¡÷ | kdjfkdf@dfjkdjf.com | | fþ¯fþ¯fþ¯fþ¯fþ¯f | | india gb | Monday, June 2, 2003 | 10:08 pm | þñÊ Ã¡õ | ramravindran@hotmail.com | www.tamil.net/spokentamil | «ýÒ ¿ñÀ÷ «Õû ÌÁ÷ÛìÌ

¾¡í¸û ¦ºöÐûÇÐ À¡Ã¡ð¼ò¾ì¸Ð. ±ÁÐ Å¡úòÐì¸û
¾¡í¸û ¦¸¡ñÎûÇ ÌȢ째¡û¸û ÌÚ¸¢Â ¸¡Äò¾¢ø
¿¢¨È§ÅÈ ±ÁÐ Å¡úòÐì¸û. þ¾¢ø ¾Á¢Æ¢ø ±ØÐÅÐ
¦ÅÌ ÍÄÀÁ¡¸×ûÇÐ

¦ºÂ¨Äì ¸ñÎ Á¸¢Øõ
þñÊ Ã¡õ | | America gb | Monday, June 2, 2003 | 10:13 pm | þñÊ Ã¡õ | ramravindran@hotmail.com | www.tamil.net/spokentamil | Please note

the e-mail checking scheme doesn't accept email
address that has undersocre in it
Could you please correct it

thanks

Idny Ram | | America gb | Monday, June 2, 2003 | 10:25 pm | þñÊ Ã¡õ | ramravindran@hotmail.com | www.tamil.net/spokentamil | Few more ideas

1. One should be able to type in Tamil and send the message
to another person's email address or to a different
tamil list like Tamilulagam

2. a writing slate, so that when we receive a Tamil messages via
email, th e reader should be able to cut and paste into the
slate to see what it says in Tamil

3. Right now the backspace is non-operational
can that be set right?
4. Is there a limit on the capacity of the text box (in terms of the number of text lines it can hold

Indy Ram | | America gb | Tuesday, June 3, 2003 | 6:04 am | Á§¸ý | mahen@ezilnila.com.com | www.ezilnila.com | Á¢¸×õ ¿øĦ¾¡Õ ÓÂüº¢. À¡Ã¡ðÎì¸û.
¿ðÒ¼ý,
Á§¸ý | | Canada gb | Tuesday, June 3, 2003 | 7:53 am | Á¡Äý | maalan@thisaigal.com | www.thisaigal.com | Á¢¸ ¿øÄ ÓÂüº¢. Å¡úòÐì¸û. þÐ §À¡ýÈ ÓÂüº¢¸û ¿¢îºÂõ þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢Æ¢ý ÀÂýÀ¡ð¨¼ «¾¢¸Ã¢ìÌõ. ÁüÈ Blog ¾Çí¸Ç¢ø ¯ûǨ¾ô §À¡Ä þ¾¢ø Å¢ÕõҧšÕìÌõ þ¼õ «Ç¢ìÌõ ¾¢ð¼õ ¯ûǾ¡?

¿¡ý ²ü¸É§Å http://maalanblog.blogspot.com ÁüÚõ http://tamilhaiku.rediffblogs.com ¬¸¢Â ¾Çí¸Ç¢ø ÓüÈ¢Öõ ¾Á¢¨Æì ¦¸¡ñ§¼ Blog¸û «¨Áò¾¢Õ츢§Èý.
¯í¸ÇÐ Blog ÌÈ¢òÐ §ÁÖõ Å¢ÅÃí¸û «È¢Â Å¢ÕõÒ¸¢§Èý.
«ýÒ¼ý
Á¡Äý | | India gb | Tuesday, June 3, 2003 | 10:25 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | | «ýÒûÇ þñÊ Ã¡õ «Å÷¸ÙìÌ,
¾¡í¸û ÍðÊ측ðÊ email verification À¢¨Æ ¾¢Õò¾ôÀðΠŢð¼Ð.
¾¡í¸û Áɨ¾ôÀÊìÌõ Å¢ò¨¾ «È¢ó¾Å§Ã¡! ¾¡í¸û ÜȢ §Â¡º¨É¸û ¡×õ «Ê§ÂÛìÌõ §¾¡ýÈ¢É.

Å¢¨ÃÅ¢ø ¾Á¢ú ¯Ä¸ò¾¢üÌ ´Õ Ò¾¢Â ÀâÁ¡½õ ¸¡ðθ¢§Èý.
-þÃ. «Õû ÌÁÃý | | Singapore gb | Tuesday, June 3, 2003 | 11:16 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | | ¯Â÷¾¢Õ Á¡Äý «Å÷¸ÙìÌ,
¾¡í¸û ¿¡ý Ó¾ø À¾¢ô¨À ¦ÅǢ¢𼠧À¡§¾ ¾í¸Ç¢ý ¾¢¨º¸û ÀüÈ¢Ôõ «¾¢ø Unicode ÁüÚõ Dynamic Font ÀÂýÀÎò¾¢ «¨ÉÅÕõ ÀÊìÌõ Åñ½õ «¨Áò¾Ð ÌÈ¢òÐõ ±Ø¾¢Â¢Õó¾£÷¸û. «ìÌÈ¢ôÒ¸û ±ÉìÌ Á¢¸×õ ¯À§Â¡¸Á¡¸ þÕó¾Ð. ±ýÉ¡Öõ ¾¢¨º¸¨Ç ÀÊì¸ ÓÊó¾Ð. ¬É¡ø ¾í¸Ù¨¼Â Blog³ À¡÷ì¸ ÓÂýȧÀ¡Ð ÀÆó¾Á¢ú ±ØòÐì¸û ÅóÐ ÀÊì¸Å¢¼¡Áø ¦ºö¸¢ýÈÉ.
ÁüÈ ¾Á¢ú software ¸¨Ç ¸½¢É¢Â¢ø À¾¢óÐ ¨Åò¾¢ÕôÀÐ ¸¡Ã½Á¡Â¢Õì¸Ä¡õ.

¿¡ý ¿¢¨Éò¾¢ÕìÌõ blog «¨ÉÅáÖõ ±Ç¢¾¢ø ̨Èó¾ ¦ºÄÅ¢ø (ÅÕ¼ «øÄÐ Á¡¾ ºó¾¡ «ÊôÀ¨¼Â¢ø) ÀÂýÀÎòÐõ Ũ¸Â¢ø ¦ÅǢ¢¼ôÀÎõ.
«Ð unicode, Tscii, Tab, ÁüÚõ Tam encodingí̼ý
XML Feed for Syndication
Date baed Archive
Topic and Subtopic based Viewing
Quick Search(¾Á¢Æ¢ø)
§À¡ýÈ Åº¾¢¸û ¦¸¡ñÊÕìÌõ.
þ¾ü¸¡¸ Internet Service Provider¸Ù¼ý §Àº¢ÅÕ¸¢§Èý.
§ÁÖõ Å¢ÀÃí¸¨Ç Å¢¨ÃÅ¢ø ÅÆí̸¢§Èý.
«ýÒ¼ý
þÃ.«Õû ÌÁÃý | | Singapore gb | Tuesday, June 3, 2003 | 7:27 pm | ¯Á÷ | csd_one@yahoo.com | | «Õû ÌÁÃý,

¸½¢É¢Â¢ý ÀÂýÀ¡Î¸û ¾Á¢ØìÌõ ¯¼ÉÊ¡¸ ÅóÐ ¾Á¢ÆÕõ ÀÂý ¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ý¦Èñϧšâø ¿¡Ûõ ´ÕÅý ±ýÈ Å¨¸Â¢ø ¯í¸û ÓÂüº¢ìÌ ±ý ÁÉÁ¡÷ó¾ Å¡úòÐ츨Çò ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§Èý.

«ýÒ¼ý,
¯Á÷

¿¡ý «Å¾¡É¢ò¾ ¯ûÇ£ðÎô À¢¨Æ¦Â¡ýÚ:
þó¾ô ÀÊÅò¾¢ø þ¨½Â Ó¸Åâ¨Â ¯ûÇ¢ð¼¡ø "Missing Info" º¡ÃÇõ ÅóÐ ¯ûǣΠÀ¢¨Æ ±ý¸¢ÈÐ. | | IND gb | Wednesday, June 4, 2003 | 7:14 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | www.shockwave-india.com | «ýÀ¢ý ¯Á÷,
¾¡í¸û ¯ûÇ¢ð¼ þ¨½Â Àì¸õ ±Ð ±ýÀ¨¾ò¦¾Ã¢Å¢ò¾¡ø þį̀È¢¨É ¿£ì¸ ¬Å½ ¦ºö ±ÐÅ¡¸ þÕìÌõ. þ¨½Â Ó¸Åâ ¯ûÇ¢Îõ §À¡Ð ÓØ Ó¸Åâ¨Â ÀÂý ÀÎò¾§ÅñÎõ («¾¡ÅÐ "http://www" ¯ðÀ¼)

-«Õû | | Singapore gb | Wednesday, June 4, 2003 | 7:42 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | www.shockwave-india.com | IP Test, Ignore | | Singapore gb | Wednesday, June 4, 2003 | 12:36 pm | Vishal Nayar | bambha@singnet.com.sg | | this seems to be a great tool «ôî | | sgp gb | Wednesday, June 4, 2003 | 8:16 pm | ºÃÍž¢ ÃÌ¿¡¾ý | arul@shockwave-india.com | | ÓÂüº¢ Å¡ú¸! ÅÇ÷¸!

ºÃÍž¢ ÃÌ¿¡¾ý | | India gb | Thursday, June 5, 2003 | 6:28 am | ¯Á÷ | csd_one@yahoo.com | | Re: Missing Info

«ýÀ¢üÌâ «Õû ÌÁÃý,

¿¡ý ¯ûÇ¢ð¼ Àì¸ Ó¸Åâ:
http://www24.brinkster.com/umarthambi/tamil/etamil_search.asp

þ¾¢ø http://www þÕ츢ÈÐ. ´Õ§Å¨Ç http://www ³ «ÎòòÐ "." (ÒûÇ¢) ³Ôõ validate ¦ºö ÓÂÖ¸¢È§¾¡ ±ýɧš? §ÁÖõ ±ô¦À¡ØÐõ þó¾ Å¢¾¢¨Â «ÛºÃ¢ì¸ þÂÄ¡Ð. ¸¡Ã½õ, ¿¢¨È þ¨½Âò ¾Çí¸û proxy Ó¸Åâ¸¨Ç ôÂýÀÎòи¢ýÈÉ.

«ýÒ¼ý,
¯Á÷ | | IND gb | Thursday, June 5, 2003 | 3:27 pm | ƒÌÀ÷ «Ä¢ | jahubar@eta-ascon.com | jahubar.cjb.net | «ýÒûÇ «Õû
Žì¸õ!

¿Äõ ¿ÄÁ¡? À¾¢§ÅÎ ¿ýÈ¡¸ ¯ûÇÐ Flash º¢ø ¯ûǾ¡ø
«Æ¸¡¸×õ ±Ç¢¾¡¸×õ ¾Á¢Æ¢ø «îÍô À¾¢ì¸×õ
Óʸ¢ÈÐ. º¢Ä ¸¡Äí¸ÙÌ ÓýÒܼ ¿¡ý «Á£Ã¸ò
¾Á¢Æ¢¨½Â ŨÄò¾Çò¾¢ø Flash «Ãð¨¼(Chat)¨Â
¾Á¢Æ¢ø ¿¢ÚŢ¢Õó§¾ý. ¬É¡ø «¾üÌ ÓÃÍ «ïºø
§ÅñÎõ.

¾í¸û þô¦À¡Ð ¦ºö¾¢ÕôÀÐ ¿ýÈ¡¸×ûÇÐ
þ¾¢ø «¨ÉÅÕõ À¾¢ì¸ / ÀÊì¸ ²ÐÅ¡¸ ¯ûÇÐ
Á¢ì¸ Á¸¢ú¡¸ ¯ûÇÐ. ÅÕõ ¸¡Äí¸Ç¢ø
þЧÀ¡Ä ÀÄ Å¨Äò¾Äí¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌžüÌ
¾í¸Ç¢ý ÓÂüº¢ ´Õ ¨Áø ¸ø...

¾í¸Ç¢ý þó¾ ÓÂüº¢ ¦Áý§ÁÖõ
ÅÇ÷¨¼Â ±ý ÁÉÁ¡÷ó¾ Å¡úòÐì¸û!!!

«ýÒ¼ý
ƒÌÀ÷ «Ä¢
ÐÀ¡ö. | | Dubai,U.A.E gb | Thursday, June 5, 2003 | 9:09 pm | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | Ò¾¢Â Á¢ýÉø
-------------
Á¢ýÉÄ¢ý ÓýÉ¢Öõ §ÁõÀÎò¾ôÀð¼ À¾¢ô¨À (À¾¢ôÒ 2.5) ¾ü§À¡Ð ¦ÅǢ¢θ¢§Èý.
þ¾¢ø ¦ºöÂôÀðÎûÇ Á¡üÈí¸û À¢ýÅÕÁ¡Ú
* º£Ã¨Áì¸ôÀð¼ ãÄ ¿¢Ãø (source code)
* ¸Õòи¨Ç Àì¸ò¾¢üÌ Àò¾¡¸ À¢Ã¢ò¾¢ÕôÀ¾¡ø (pagination)ÓýÉ¢Öõ §Å¸Á¡É ¾Ã× þÈì¸õ (faster download)
* À¡÷ì¸ ÁüÚõ À¾¢ì¸ ¾ò¾ø ¦ºöÅÐ (Switching Tab) ÍÄÀÁ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ.
* þ¨½Â ¾Ç Ó¸Åâ¨Â ºÃ¢À¡÷ôÀ¾¢ø þÕó¾ §¸¡Ç¡Ú ºÃ¢¦ºöÂôÀðÎûÇÐ (¯Á÷ «Å÷¸û ÌÈ¢ôÀ¢ð¼Ð)
* À¡¾¢ ¯ûÇ¢Îõ§À¡Ð ²ü¸É§Å ¯ûÇ ¸ÕòÐì¸¨Ç À¡÷ì¸ Å¢ÕõÀ¢É¡ø ¯ûǢ𼠦º¡ü¸û ¾ò¾ø ¦ºöÔõ §À¡Ð À¡Ð¸¡ì¸ôÀÎõ | 202.156.2.163 | Singapore gb | Friday, June 6, 2003 | 9:43 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | þó¾ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ±¾üÌ ÀÂýÀÎõ?

¯À§Â¡¸õ 1- º¨ÁÂø ÌÈ¢ôÒ¸¨Ç ÀâÁ¡Ã¢ì¦¸¡ûÇ
----------------------------------------------------

±È¡ø ¦¾¡ìÌ
---------------
1. ´Õ Å¡½Ä¢Â¢ø º¢È¢Ð ±ñ¦½ö (3 §¾.¸. )Å¢ðÎ,¸ÎÌ
§º÷òÐ ¸ÎÌ ¦ÅÊò¾Ðõ 2²Ä측ö §À¡ðÎ À¢ý¦À¡Ê¡¸
¿Ú츢 ¦Åí¸¡Âõ (3) ¸È¢§ÅôÀ¢¨Ä §º÷òÐ º¢Åì¸ Å¾ì¸×õ.

2. þ âñΠŢØÐ (1 §¾.¸.) §º÷òÐ Å¡º¨É §À¡¸
ž츢 ¯¼ý Á¢Ç¸¡ö àû (1 §¾.¸.),¾É¢Â¡ àû (1 §¾.¸.)
Áïºû àû (1/4 §¾.¸.) §º÷òÐ ¸Äì¸×õ.

3. ¦À¡Ê¡¸ ¿Ú츢 ¾ì¸¡Ç¢ (2) §º÷òÐ ¿ýÌ Å¾ì¸¢
º¢È¢Ð ¿£÷ §º÷òÐ ¦¸¡¾¢ì¸ Å¢¼×õ.

4. þô§À¡Ð ±È¡ø (5) §¾¨ÅÂ¡É ¯ôÒ §º÷òÐ ¦Åó¾×¼ý
þÈì¸×õ. | 202.156.2.162 | Singapore gb | Saturday, June 7, 2003 | 6:35 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | þó¾ ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ±¾üÌ ÀÂýÀÎõ?

¯À§Â¡¸õ 2
------------

ÀÄÕõ §º÷óÐ þ¨½Âõ ãÄÁ¡¸ Òò¾¸õ ±Ø¾ (collaborative writing) ÁüÚõ ¾¢Õò¾ (proof reading)

ÀÄáÖõ ¦¾¡¼ÃôÀÎõ ¸¨¾¸û ÁüÚõ ¸Å¢¨¾¸û | 202.156.2.163 | Singapore gb | Saturday, June 7, 2003 | 7:00 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | Invitation for BETA TESTING
--------------------------
þó¾ þ¨½ÂÅÆ¢ ¾Á¢ú ¯ûÇ¢Îõ «¨Áô¨À §º¡¾¢ì¸ «¨Æ츢§Èý (Beta Testing).

¾í¸Ç¡ø ¸ñÎÀ¢Êì¸ôÀÎõ ´ù¦Å¡Õ ̨ÈÔõ ¾Á¢ú ºÓ¾¡Âò¾¢üÌ ¿£í¸û ¦ºöÔõ ¯¾Å¢Â¡¸ ¸Õ¾ôÀÎõ

¾Å¢Ã þò¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ±ùÅ¡¦ÈøÄ¡õ ÀÂý À¼Ä¡õ ±ýÀ¨¾ôÀüȢ ¾í¸Ç¢ý §Â¡º¨É¸¨ÇÔõ ÅçÅü¸¢§Èý.

¾í¸û ¸Å¢¨¾¸û, ¸ðΨøû, ÁüÚõ Íšú¢ÂÁ¡É ÐÏì̸û ¬¸¢ÂÅü¨È ¯ûÇ¢ðÎ §º¡¾¢ì¸×õ. þ¾ý ÀÄÉ¡¸ ÀÊôÀ¾üÌ Íšú¢ÂÁ¡É Àì¸í¸Ç¡¸×õ «¨Å Å¢ÇíÌõ
«ýÒ¼ý
þÃ.«Õû ÌÁÃý. | 202.156.2.163 | Singapore gb | Saturday, June 7, 2003 | 8:25 am | »¡É¦ÅðÊ¡ý | jayandgl@softhome.net | | «¨ÁôÒ Á¢¸×õ ¿ýÈ¡¸ ¯ûÇÐ. ¾É¢ Á¢ýÉïºÄ¢ø ±ôÀÊ §º¡¾¢ì¸ §ÅñΦÁÉ Å¢Çì¸×õ.
»¡É¦ÅðÊ¡ý
¾¢ñÎì¸ø(¾Á¢Æ¸õ) | 61.1.195.71 | India gb | Saturday, June 7, 2003 | 10:54 am | Å.þÃÌ¿¡¾ý | arul@shockwave-india.com | | Å¢¨É Å¢¨¾ò§¾ý

Å¢¨¾ò¾Ð Å¢¨ÇÔõ ±ýÚ
¿øħ¾ Å¢¨¾ò§¾ý - ¬É¡ø
Å¢¨Çó¾Ð Å¢¨É¾¡ý!
Å¢¨¾Â¢ý ¾ÅÈ¡ ? þø¨Ä
Å¢¨¾ò¾Åý ¾ÅÈ¡ ?

Å¢¨¾Â¢ø Àؾ¢ø¨Ä.
Å¢¨¾ò¾Åý À¢¨ÆÔÁ¢ø¨Ä!
Å¢¨Ç¿¢Äõ «È¢Â¡Áø
Å¢¨¾ò¾§¾ ¾ÅÈ¡Ìõ !

ÌÃí¸¢¼õ Òò¾¢ ¦º¡øÄ¢ - Àð¼
ÌÕŢ¢ý À¡¼È¢Å£÷ !
Å¢¨Æ¿¢Äõ ÀñÀÎò¾¢
Å¢¨¾Â¾ý ÀÂý ¦ÀÚÅ£÷ !
---Å.Ã. | 202.9.181.189 | India gb | Saturday, June 7, 2003 | 5:17 pm | ¬ ÀÆÉ¢ÂôÀý | pala@pacific.net.sg | | «ýÒ «Õû
¿øÄ «Õ¨ÁÂ¡É À½¢. À¡÷ôÀ¾üÌ þÉ¢¨ÁÂ¡É ÌÇ¢÷îº¢Â¡É À¢ýɽ¢Â¢ø ¾Á¢¨Æ ¯ûǣΠ¦ºö Ũ¸ ¦ºö¾¢Õ츢ȣ÷¸û. ¯í¸û ¾¢ð¼í¸û «¨ÉòÐõ ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸ «¨ÁÂ. ¿¢¨È§ÅÈ Å¡úòи¢§Èý.
¾Á¢Æ¢ø ¯ûǣΠ¦ºö¾Åü¸¡É ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¸ð¼¨Ç¸¨Çô À¢ýÀüÈ¢ ¿õÁÅ÷¸û þ¾¨Éô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÅ¡÷¸û ±ýÚ ¿¢¨É츢§Èý.
«ýÒ¼ý
ÀÆÉ¢
º¢í¨¸ | 202.156.2.138 | Singapore gb | Saturday, June 7, 2003 | 5:42 pm | ¿¡¸.þÇí§¸¡Åý | elangov@md2.vsnl.net.in | | «ýÀ¢ý «Õû:

¿øÄ ÓÂüº¢ìÌ Å¡úòÐì¸û.
§ÁÖõ º¢Èì¸ Å¡úòÐì¸û.

±ý ¸ÕòÐì¸û ÁüÚõ ¿¡ý ¸ñ¼¨Å:

1) ¾¨ÄôÒ¸¨Ç ӾĢø ¾Á¢Øõ À¢ýÉ÷ ¬í¸¢ÄÓõ
ÅÕÁ¡Ú «¨Áò¾ø º¢ÈôÒ.(¸¡ð¼¡¸ "¿¡Î/Country")

2) ¿¡ý ¸Äô¨À¨Âô ÀÂýÀÎòи¢§Èý. «¾¢ø ¾Á¢¨Æ ±Îò¾ À¢ýÉ÷, ¯í¸Ç¢ý À¾¢ôÒ ¦Á¡Æ¢ Á¡üÈò¾¢ü¸¡É §Å¨Ä ¦ºöž¢ø¨Ä. þ¼õ Á¡È¢É¡Öõ ¾Á¢ú ÁðΧÁ ÅÕ¸¢ÈÐ.

3) "¿¡Î" ±ýÈ ¸Çò¾¢ø ±Ø¾Å¢ÂÄÅ¢ø¨Ä. º¢Ä §¿Ãí¸Ç¢ø ÅÕ¸¢ÈÐ. ¬É¡ø «ÓìÌõ ±ØòÐì¸û «¾¢ø §¾¡ýÈ¡Áø ¦ÀÕõÀ¡Öõ þÕ츢ÈÐ. ¸Äô¨À ÅÆ¢§Â ¬í¸¢Äò¾¢ø §À¡ð¼¡ø ÅÕ¸¢ÈÐ; ¾Á¢ú ÅÕž¢ø¨Ä. «§¾§À¡ø þì¸Çò¾¢ø þÕìÌõ§À¡Ð À¾¢ôÒ ¦Á¡Æ¢¨Â Á¡üÈ¢ì ¦¸¡ûÇÅ¢ÂÄÅ¢ø¨Ä.

4) ¦ÀÂ÷, Á¢ý Ó¸Åâ §À¡ýÈ ¸Çí¸Ùì¸¡É ÀÂÉ÷ þ¨¼Ó¸ò¨¾ þýÛõ º¢È¢Â «ÇÅ¢ø ¦ºö¾¡ø, ¸ÕòÐì¸û À̾¢ þýÛõ ¦À⾡Ìõ. þ¼Óõ ÀǢýÚ þÕìÌõ.

§ÁÖõ §¾¡ýÚÅÉÅü¨Èô À¢ýÉ÷ ±Øи¢§Èý.
¿¡ý ±ìÍÀ£, ±ìÍҧǡÃ÷ 6 ÀÂýÀÎòи¢§Èý.

«ýÒ¼ý
¿¡¸.þÇí§¸¡Åý | 219.65.118.187 | chennai gb | Saturday, June 7, 2003 | 5:47 pm | Viswanath | vishp@hyroasia.com | | Hi Arul,

Á¢ýÉø Looks and works wonderful. It is great to see finally language capabilities being built and put to use using flash.

Regards,
Vish | 202.156.2.74 | Singapore gb | Sunday, June 8, 2003 | 7:11 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | ¾¢Õ. »¡É ¦ÅðÊ¡ý «Å÷¸§Ç,
¾É¢ Á¢ýÉïºÄ¢ø À¡Å¢ìÌõ Åñ½õ þý§É¡Õ ¿¢ÃÄ¢ ¾Â¡Ã¡¸¢ ÅÕ¸¢ÈÐ. Å¢¨ÃÅ¢ø ¦ÅǢ¢¼ ¯û§Çý | 202.156.2.162 | Singapore gb | Sunday, June 8, 2003 | 7:36 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | «ýÀ¢ý ¾¢Õ. ¿¡¸ þÇí§¸¡Åý,

¾í¸Ç¢ý ¸ÕòÐì¸ÙìÌ ¿ýÈ¢!
þó¾ ŨÄò¾Çò¾¢ø ¾Á¢ú À¾¢ì¸ ¯í¸Ç¢¼õ ±ó¾ ¿¢ÃÄ¢Ôõ þÕì¸ §ÅñÊ «Åº¢Âõ þø¨Ä(«Ð¾¡ý þò¾Çò¾¢ý º¢ÈôÒ) ¬¾Ä¡ø ¾í¸Ç¢ý ¸Äô¨À¨Â ¬í¸¢Äò¾¢§Ä§Â þÕò¾¢Å¢ðÎ þò¾Çò¾¢ÖûÇ «¨Áô¨À ÀÂýÀÎò¾¢ ¾Á¢ØìÌõ ¬í¸¢ÄòÐìÌõ Á¡È¢ì¦¸¡ûÇÄ¡õ.

Á¡È¡¸ ¿£í¸û ¸Äô¨À¨Â(«øÄÐ ÓÃÍ «ïºø) ÀÂýÀÎò¾ Å¢ÕõÀ¢É¡ø þùŨÄò¾Çò¾¢ÖûÇ «¨ÁôÀ¢ø ¬í¸¢Äõ §¾÷ó¦¾ÎòÐÅ¢ðÎ ¦Á¡Æ¢ Á¡üÈò¨¾ ¯í¸û ¿¢ÃĢ¢ý ÅÆ¢§Â ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.

¦ÀÂ÷ ÁüÚõ ¸Õòиû ÁðΧÁ ¾Á¢¨Æ ²üÌõ Åñ½õ «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ.

þ¨½Âò¾¢ø ¦À¡Ð¦Á¡Æ¢Â¡¸ ¯ûǾ¡Öõ ¾Á¢¨Æ ±Ç¢¾¡¸ ÀÊì¸ þÂÄ¡¾ ¾Á¢Æ÷¸û ¿¢¨È ¯ÕÅ¡¸¢ ÅÕž¡Öõ ¬í¸¢Äõ ´Õ àñÊÄ¡¸ ÓýÉ¢ü¸¢ÈÐ.

§ÁÖõ ¾í¸û ¸Õò¨¾ «È¢Ôõ ¬ÅÖ¼ý
þÃ. «Õû ÌÁÃý | 202.156.2.162 | Singapore gb | Sunday, June 8, 2003 | 12:42 pm | jothikrishna | jkrish74@hotmail.com | | Å¡úòÐì¸û, ¯í¸û À½¢ §ÁÖõ º¢Èì¸ ÁÉÁ¡÷ó¾
Å¡úòÐì¸û !!!!!

«ýÒ¼ý
¯í¸û §ƒ¡¾¢ ¸¢Õ‰½¡.
§ºÄõ. | 202.9.171.155 | India gb | Saturday, June 14, 2003 | 6:15 pm | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | Á¢ýÉø À¾¢ôÒ 2.6
------------------
þó¾ À¾¢ôÀ¢ý º¢ÈôÒ¸¨Ç ¦º¡øžüÌ Óý þó¾ À¾¢ôÒ ²ý §¾¨ÅôÀð¼Ð ±ýÀ¾ü¸¡É Å¢Çì¸õ,

±ÉÐ Á¾¢ôÀ¢üÌâ ¾ó¨¾ ¾¢Õ þÃÌ¿¡¾ý «Å÷¸ÙìÌ ¾Á¢ú ¸½¢É¢Â¢ø À¾¢ôÀÐ Ò¾¢Â Å¢„Âõ. ±ÉÐ þ¨½Âò¾¢ø ±Ç¢¾¡¸ «Åáø ¾ð¼îÍ ¦ºö þÂýÈÐ. (Ò¾¢ÂÅ÷¸Ùõ ±Ç¢¾¢ø ÒâóÐ ¦¸¡ñÎ ¯ûÇ¢Îõ Ũ¸Â¢ø þÕò¾ø «Åº¢Â¦ÁýÀ¾¡§Ä§Â þ¡¾¨É)

¦¾¡¨Ä§Àº¢ ÅÆ¢§Â þ¨½Â þ¨½ôÒ ¦ÀÚõ «Åáø ¦Å̧¿Ãõ þ¨½ô¨À ÐñÊ측Áø þÕì¸ þÂÄ¡Ð.
±É§Å ӾĢø Internet Explorer ø ¯ûÇ Favorites>Add to Favorites ø Make
available offline ¯À§Â¡¸¢òÐ þò¾Çò¨¾ «ÅÃÐ ¸½¢É¢Â¢ø þÕò¾î¦º¡ý§Éý. À¢ýÒ
¯À§Â¡¸¢ì¸ §ÅñÊ §À¡Ð þ¨½Âò¾¢ø þ¨½ì¸¡Á§Ä File>Work Offline³ ÀÂýÀÎò¾¢ þôÀì¸ò¨¾
«¨¼óРŢÕõÒõ §º¾¢¨Â ¯ûÇ¢ðÎ, À¾¢ôÀ¾üÌ ºüÚ ÓýÀ¡¸ þ¨½Âò¾¢ø þ¨½ò¾¢¼ ¦º¡ý§Éý.
«ÅÕõ «ùÅ¡§È ¦ºö ÓÂýÈ §À¡Ð ¸£ú ¸¡Ïõ À¢Ãɸû ±Øó¾É.

* ´Õ Ó¨È ¦ÅǢ¢¼ ÓÂýÈ §À¡Ð þ¨½ôÒ째¡ÇÈ¡ø §º¾¢ ¦¾¡¨ÄóЧÀ¡ÉÐ.

* ÁüÚõ ´ÕÓ¨È À¡¾¢ ¯ûÇ¢Îõ §À¡§¾ Á¢ýº¡Ãõ ¦¾¡¨ÄóÐ §À¡ÉÐ.

þôÀ¢ÃɸÙìÌ ¾£÷Å¡¸ Á¢ýÉÄ¢ø ¸£ú¸ñ¼ Óý§ÉüÈí¸û ²üÀÎò¾ôÀðÎûÇÉ.

* ¯ûǢ𼠾¸Åø¸û þ¨½Âò¾¢ø ¦ÅǢ¢¼ôÀðÎ þÚ¾¢ Ũà «Æ¢Â¡Áø §ºÁ¢ì¸ôÀÎõ.

* ÀòРŢɡÊìÌ ´ÕÓ¨È ¯ûÇ¢¼ôÀð¼ ¾¸Åø §ºÁ¢ì¸ôÀÎõ

þ¾É¡ø ¾¸Åø ¦¾¡¨Ä¡Áø þÕôÀмý ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸ ¾¸Åø §º÷òÐ, ¯ûÇ¢ðÎ
À¢ý ÓبÁ «¨¼ó¾×¼ý ¦ÅǢ¢¼Ä¡õ
-þÃ. «Õû ÌÁÃý | 202.156.2.163 | Singapore gb | Saturday, June 14, 2003 | 8:51 pm | ºÃŠÅ¾¢ ÃÌ¿¡¾ý | arul@shockwave-india.com | | ¬¨º ¯Ä¸Ç×
----------------
þ¨ÈŨÉì ¸ñ¼¡ý.
¯¨ÈÅ¢¼õ §¸ð¼¡ý.
ÝâÂý Á¨ÈÔõ §¿Ãõ.
µÊ ¿£ ¾¢ÕõÒõ àÃõ
¸ñ½¢§Ä ÀÎŦ¾øÄ¡õ
Áñ½¢§Ä ¯ÉìÌî ¦º¡ó¾õ!
±ñ½¢§Â þ¨ÈÅý ¦º¡ýÉ¡ý.
µÊÉ¡ý. µÊ µÊ
§¾ÊÉ¡ý ¦ºÆ¢ò¾ âÁ¢
¬¨ºÂ¢ý ±ø¨Ä ÁðÎõ
«¨Äó¾Åý ¸¨Çò¾§À¡Ð
´¨º¸û «¼íÌõ §¿Ãõ .
¾¢ÕõÀ¢¼ ¿¢¨Éò¾§À¡§¾¡
¾¢¨º¦ÂÐõ ÒâÂÅ¢ø¨Ä.
µÊÉ¡ý Á£ñÎõ - Åó¾
¾¢¨ºÂ¢¨É ±ñ½¢ ±ñ½¢!
¦¾¡¼í¸¢Â þ¼ò¨¾ Á£ñÎõ
¦¾¡Îžý Óý§É
Á¼í¸¢É¡ý! Áñ½¢ø Å£úó¾¡ý.
þýÈÅý §¾¨Å¦ÂøÄ¡õ
þÆó¾Ð §À¡¸ - Á¢ïÍõ
¬ÈÊ ¿¢Äõ ¾¡ý! - ¦ÅÚõ
«ÈÊ ¿¢Äõ ¾¡ý!
---- Å.Ã. ---- | 202.9.149.83 | India gb | Sunday, June 15, 2003 | 12:12 pm | Á½¢Âõ | s_maniam@pacific.net.sg | | þÐ ´Õ ¿øÄ ÓÂü
Å¡úòÐì¸û | 165.21.154.10 | singapore gb | Monday, June 16, 2003 | 10:12 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | Á¢ýÉø ²ý ±¾üÌ º¢Ä Å¢Çì¸í¸û
-------------------------------------
¾Á¢¨Æ þ¨½Âò¾¢ø À¡÷ì¸, À¾¢ì¸ Å¢ÕõÀ¢É¡ø «¾üìÌ ¯í¸û ¸½¢É¢Â¢ø ¾Á¢ú ±ØòÐÕ ÁüÚõ ¾Á¢Ø측½ ¿¢ÃÄ¢ ¬¸¢Â¨Å ¿¢ÚÅôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. þ¨Å «øÄ¡¾ Dynamic Font , Unicode ¬¸¢Â ¦¾¡Æ¢øÑðÀí¸û ¦ÀÕõÀ¡Öõ §Å¨Ä ¦ºö¾¡Öõ «¾¢Öõ º¢Ä ̨ÈÀ¡Î¸û ¯ûÇÉ.
±ÉÐ ¸É×/Äðº¢Âõ þЧÀ¡ýÈ º¢ì¸ø ²ÐÁ¢øÄ¡ ¾Á¢ú þ¨½Âí¸¨Ç ²üÀÎòÐÅÐ.

þôÀÊôÀð¼ þ¨½Âí¸Ç¢ý Ó¾ø Á¡¾¢Ã¢ ÅÊŧÁ (Prototype) Á¢ýÉø ±ÉôÀÎõ Å¢Õó¾¢É÷ À¾¢§ÅÎ ¬Ìõ.

þ¾ý ¦ÅüÈ¢¨Â ¦¾¡¼÷óÐ §ÁÖõ ÀÄ þ¨½Â Óý Á¡¾¢Ã¢¸¨Ç ¾Â¡Ã¢ì¸ ¯û§Çý. À¢ýÒ þó¾ ¦¾¡Æ¢øÑðÀò¨¾ ¾Á¢Øì¸¡É ´ù¦Å¡Õ þ¨½Â¾ÇÓõ ÀÂýÀÎò¾¢ ÀÄý ¦ÀȧÅñÎõ ±ýÀ§¾ ±ý «Å¡!

¯í¸û ¬ì¸í¸¨Ç þ¾¢ø þðÎ §º¡¾¢ì¸ §Åñθ¢§Èý. | 202.156.2.163 | Singapore gb | Saturday, June 28, 2003 | 11:13 am | Arindam Biswas | arindam@softsavvy.com | | This is great | 61.3.128.9 | India gb | Monday, June 30, 2003 | 6:25 pm | „ýÓ¸õ Á¡¾Åý | smn74@hotmail.com | | ¾Á¢Æ¢ø ±Ø¾×õ Á¢ý «ïºø «ÛÀ×õ º¢Èó¾ ¸ÕÅ¢. þó¾ ¸ÕÅ¢ §Áý§ÁÖõ ÅÇ÷óÐ ¾Á¢¨Æ ÀÂý ÀÎЧš÷ìÌ ÅÃÀ¢Ãº¡¾Á¡¸ «¨Á šúòиû.

«¨Á¾¢Â¡¸ ´ÕÅÉ¡¸ ¯¨ÆòÐ ¯ÕÅ¡¸¢ÕÌõ þó¾ ÓÂüº¢ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÚõ ±ýÀ¾¢ø ³Âõ þø¨Ä. | 212.77.192.62 | Qatar gb | Saturday, July 5, 2003 | 8:58 pm | ¦ƒÂሠ| jeyaraj@kovainews.com | kovainews.com | Really good Á¢¸ ¿ýÈ¡¸ ¯ûÇÐ | 203.145.175.232 | india gb | Sunday, July 13, 2003 | 11:04 am | L.Chockalingam | chockalingaml@yahoo.com | | Nice to look your web contents in Tamil. Well Done | 210.187.33.16 | Malaysia gb | Tuesday, July 15, 2003 | 6:53 pm | ºÃŠÅ¾¢ ÃÌ¿¡¾ý | arul@shockwave-india.com | | ¸ø¸¢
¦Åû¨Çì ̾¢¨Ã ´ýÚ
¦ÅÇ¢îºò¾¢ø §¾Îí¸û.
¸Ä¢Ô¸ ÒÕ„ý «Åý
¸ñ½¢ø À¼ìÜÎõ.
¸¡ü¨Èô ÒÂġ츢
¸Î¸¢ ÅÃìÜÎõ.
¸Õ§Á¸ì ܼĢ§Ä
¸ÕÅ¡¸¢ ÅÃìÜÎõ.
â¸õÀô Òؾ¢Â¢¨¼
ÒÌóÐ ÅÃìÜÎõ.
±Ã¢Á¨Ä¢ý ¾£ìÌÆõÀ¢ø
±ØóÐ ÅÃìÜÎõ.
±ñ¾¢¨ºÂ¢ý ±ôÒÈÓõ
±ØԼý ¸¡ò¾¢Õ¹û!
¸Ä¢Ô¸ ÒÕ„ÉÅý ¸ñ½¢ø À¼ìÜÎõ.
«Ãì¸÷ «Ã§ºÈ
«ýÒ «ÊÀ½¢Ôõ.
þÃì¸õ ¯Èí¸¢Å¢Îõ.
¦¸¡Î¨Á §¸¡§Ä¡îÍõ.
¿£¾¢ Å¢¨Ä §À¡Ìõ.
¾÷Áõ ¾ÎÁ¡Úõ.
º¡¾¢ º¾¢ ¦ºöÔõ.
º¡ò¾¡ý §Å¾§Á¡Ðõ!
¸Ä¢Ô¸õ À¢Èó¾ §Å¨Ç - ¸¡ò¾¢ÕôÀ£÷ «ýÀ÷¸§Ç!
¸Ä¢Â¸ ÒÕ„ÉÅý ¸ñ½¢ø À¼ìÜÎõ!!
ÃÌ ...... | 202.9.149.150 | India gb | Wednesday, July 23, 2003 | 7:13 am | À¡Ä¸¢Õ‰½ý | itsbalki@hotmail.com | | ¿øÄ ÀÂýÀ¡Î. ¿ýÈ¢. | 65.115.93.74 | India gb | Wednesday, July 23, 2003 | 7:22 am | À¡Ä¸¢Õ‰½ý | itsbalki@hotmail.com | | Á¢ì¸ ¿ýÈ¢. | 65.115.93.74 | USA gb | Wednesday, July 23, 2003 | 7:25 am | À¡Ä¸¢Õ‰½ý | itsbalki@hotmail.com | | Why do not you take off the zoom out and zoom in option. Because if we click showall, the screen doesn't fit in the browser window. May because I am using 1024 * 768 res and 17" monitor.
Please comment.
Bala | 65.115.93.74 | USA gb | Wednesday, July 23, 2003 | 8:46 am | þÃ.«Õû ÌÁÃý | arul@shockwave-india.com | shockwave-india.com | «ýÀ¢ý À¡Ä ¸¢Õ‰½ý,
¾í¸û ¯¾Å¢ìÌ ¿ýÈ¢! ¾¡í¸û ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ À¢¨Æ¨Â ºÃ¢ ¦ºöÐÅ¢ð§¼ý.
¿ðÒ¼ý,
þÃ.«Õû ÌÁÃý | 202.156.2.164 | Singapore gb | Sunday, July 27, 2003 | 7:44 am | «.¿¡¸ ¾£À¡ | deepa@shockwave-india.com | | ¯Õ¨Ç¸¢ÆíÌ º¡¾õ
--------------------
1. ¯Õ¨Ç츢Æí¨¸ (170¸¢Ã¡õ - ÍÁ¡÷-3) §Å¸¨ÅòÐ ¯Ã¢òÐ ÐñÎ¸Ç¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÇ×õ.

2. «Ã¢º¢ (1/4 ¸¢) °È¨ÅòÐ ¸¨ÇóÐ 3/4 À¾ò¾¢üÌ º¡¾õ
ÅÊòÐì ¦¸¡ûÇ×õ.

3. º¢È¢Ð ¦¿ö¢ø ¸¡öó¾ Á¢Ç¸¡¨Â (5) º¢Åì¸ ÅÚòÐ, ¾É¢Â¡¨Å (5§¾.¸.) ¦¾¡ð¼¡ø ÍÎÁÇ× ÅÚò¦¾ÎòÐ âñÎ (4 ,5 Àø),þ (´Õ º¢Ú ÐñÎ) À𨼠(2) , ÄŹ¸õ (2) þÅü§È¡Î ¿£÷ §º÷òÐ ¨¿º¡¸ «¨ÃòÐì ¦¸¡ûÇ×õ.

4. §¾í¸¡ö (1/4 ãÊ), ¸º¸º¡ (1 §¾.¸.)´ýÈ¡¸ «¨ÃòÐì ¦¸¡ûÇ×õ.

5. š¸ýÈ À¡ò¾¢Ãò¾¢ø ¦¿ö , ±ñ¨½ö (§¾¨Å째üÀ)
Å¢ðÎ ¸¡öó¾Ðõ ¿Ú츢 ¦Åí¸¡Âõ (2) ž츢, Å¾í¸¢Â×¼ý, Áº¡Ä¡¨Å ¿£÷ì¸ì ¸¨ÃòРŢðÎ «Ê À¢Ê측Áø ¸¢ÇÈ¢ Íñ¼Å¢¼×õ.

6. ¯Õ¨Ç츢ÆíÌ, ¯ôÒ §º÷òÐ ¿ýÌ ¸Äì¸×õ.

7. §¾í¸¡ö ¸º¸º¡ Ţب¾ ¦¸ðÊ¡¸ §º÷òÐ ¦¿ö Á¢¾ìÌõŨà Íñ¼Å¢¼×õ.

8. ¦¸¡òÐÁøÄ¢ àÅ¢ º¡¾ò§¾¡Î ¿ýÌ ¸ÄóÐ ¾õ À¢Êì¸×õ. | 202.156.2.164 | Singapore gb | Thursday, July 31, 2003 | 8:30 pm | sathees | sathees_a@yahoo.co.in | | hai arul kumaran

It is a wonderful page. i am realy happy to use this site in our tamil language . it is good | 203.197.145.133 | india gb | Thursday, July 31, 2003 | 8:46 pm | º¾£Š ÌÁ¡÷ | sathees_a@yahoo.co.in | | Á¢¸ Á¢¸ ¿øÄ ¾Á¢ú ¾Çõ. «Õû ÌÁÃÛìÌ ±ÉÐ ÅúòÐì¸û. ¾Á¢ú Å¡ú¸ ! ÅÇ÷¸ ! | 203.197.145.133 | india gb | Saturday, August 2, 2003 | 4:15 pm | sashi kumar | sashi_kumarn@rediff.com | | hi
This is a good site for the tamil hunters. | 202.91.69.98 | india gb | Tuesday, August 5, 2003 | 12:13 pm | Bala | bala@bala.com | | hey man nice software, just have to get used to the typing style | 210.193.8.194 | india gb | Thursday, August 14, 2003 | 8:52 pm | Á¡§¸¡Å¢ó¾Ã¡Í | captain_mgr@hotmail.com | www.GlobalTamils.com | «ýÒ «Õû ÌÁÃý,

¾Á¢ú츼×Ç¢ý ¦À¨ç ¾É¾¡ì¸¢ì¦¸¡ñ¼ ¾í¸¨Ç «Åý (º¢ÅÉ¢ý þÇíÌÁÃý) ¾¡ý ¾Á¢ú ¯ÄÌìÌ «ÛôÀ¢¨Åò¾¡§É¡.

Å¡ú¸ ¾¡í¸û, ÅÇ÷¸ ¯í¸û ¾Á¢úôÀ½¢.

Á¡§¸¡ - º¢í¨¸ | 165.21.154.12 | Singapore gb | Saturday, August 23, 2003 | 10:04 am | ÓÕ¸¡Éóò | flashguru25@hotmail.com | www.whatudidinflashtoday.com | ŢƢ¢ø Å¢ØóÐ
þ¾Âõ ѨÆóÐ
¯Â¢Ã¢ø ¸Äó¾ ¯È§Å...

Å¡úòÐì¸û | 219.65.149.210 | India gb | Saturday, August 23, 2003 | 11:23 am | ÓÕ¸¡Éóò | flashguru25@hotmail.com | www.whatudidinflashtoday.com | ¾¢Õ «Õû ÌÁÃý «Å÷¸ÙìÌ,

«Õ¨ÁÂÉ À¨¼ôÒ. Á¢¸ ±Ç¢¾¡¸ ±ýÉ¡ø ¾Á¢Æ¢ø ¾ð¼Í ¦ºö Óʸ¢ÈÐ. ¯í¸ÙìÌ ±ý¨É ¿¢¨ÉÅ¢Õì¸Ä¡õ. | 219.65.146.233 | India gb | Monday, August 25, 2003 | 1:59 pm | ¦¸Çâ ºý¸÷ | b.gowrishanker@sisl.co.in | | ÝôÀ÷ «ôÒ! | 192.35.17.24 | india gb | Tuesday, August 26, 2003 | 7:43 am | º¢Å | siva@pvnetcop.com | | «õÁ¡ þí§¸ Å¡ Å¡ ¬¨º Óò¾õ ¾¡ ¾¡ | 219.95.186.3 | malaysia gb | Tuesday, August 26, 2003 | 1:17 pm | D.sivakumar | siva0303@yahoo.com | www.ashmars.com | hai arul,
this is new revolution in internet
Regards,
D.sivakumar
prism vision network corparation | 219.95.190.51 | malaysia gb | Wednesday, August 27, 2003 | 11:01 pm | ÁÄ÷ | malar@malarvizhi.com | malarvizhi.com | À½¢ º¢Èì¸ Å¡úòÐì¸û | 203.145.189.96 | malamerica gb | Friday, August 29, 2003 | 2:24 pm | º¢Å¡ | deepa@shockwave-india.com | shockwave-india.com | Žì¸õ
¿ýÈ¡¸ ¯ûÇÐ | 202.148.164.96 | Singapore gb | Friday, September 5, 2003 | 3:37 pm | shoba | shobaragu@hotmail.com | www.discounts.com.my | Å¡úòÐì¸û. | 219.95.21.151 | Malaysia gb | Friday, September 5, 2003 | 5:37 pm | §„¡À¡ | shobaragu@hotmail.com | www.discounts.com.my | º¢Ä Ä¢ýìŠ §Å¨Ä ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä. ôÃÁ¢ì¸ ¨ÅòÐûÇ£÷. | 219.95.21.151 | Malaysia gb | Saturday, September 6, 2003 | 2:00 pm | ÍÁ¾¢ ..§º¡ | sumathi@fernsys.com | | ¿ýÈ¡¸ ¯ûÇÐ. | 61.11.73.53 | India gb | Saturday, September 6, 2003 | 5:41 pm | karthick | kmkper@india.com | | good work keep it up! | 61.11.45.148 | india gb | Thursday, September 18, 2003 | 1:56 am | ¿Å£ý | inhbg@yahoo.com | | «Õ¨Á¡¸ þÕ츢ýÈÐ, unicode'þø «¨Áò¾¢Õó¾¡ø þýÛõ ¿ýÈ¡¸ þÕó¾¢ÕìÌõ!!! | 217.211.157.23 | sweden gb | Friday, October 17, 2003 | 7:20 pm | ºí¸Ãö¡ | sankarayya@yahoo.com | | Á¢¸×õ À¡Ã¡ð¼ò¾ì¸ ÓÂüº¢, þ¾¨Éô ÀüÈ¢ §ÁÖõ «È¢Â Å¢ÕõÒ¸¢§Èý | 61.247.245.99 | India gb | Friday, October 17, 2003 | 9:16 pm | ºí¸Ãö¡ | sankarayya@yahoo.com | | þò ¾Çõ, þ¨½Âò¾¢ø ¾Á¢ØìÌ ÀÄ ¿øÄ À¨¼ôÒ¸¨Ç ¯Õš츢ò ¾Õ¦ÁÉ ¿õÒ¸¢§Èý. §ÁÖõ ÔÉ¢§¸¡ð ¾Ãò¾¢ø «¨Áó¾¡ø þýÛõ º¢ÈôÀ¡¸ «¨ÁÔ¦ÁÉ ¸Õи¢§Èý. | 61.247.245.99 | India gb | Monday, October 27, 2003 | 7:51 pm | «î¼îð | asdasd@asda.com | asdasd.com | «î¼î¼î¼î¼ð | 134.130.74.76 | asdasd gb | Tuesday, October 28, 2003 | 8:01 am | §¾É¢ §ÅÖ | thenivelu@yahoo.com | | þ¾¨ÉôÀüÈ¢ ÓØÅ¢ÀÃí¸û ¦¾Ã¢Â Å¢ÕôÀôÀθ¢ý§Èý. ¿ñÀ÷ ÓÌó¾ý þ¾¨É Å¢ñ§¼¡Š 98-ø §º¡¾¢òÐô À¡÷ì¸î ¦º¡øÄ¢ ¾Á¢ú ¯Ä¸ìÌØÅ¢üÌ Á¼ø «ÛôÀ¢Â¢Õó¾¡÷. ¿¡ý þ¾¨É Å¢ñ§¼¡Š 98-ø §º¡¾¢òÐô
À¡÷ò§¾ý ¿ýÈ¡¸§Å þÕ츢ýÈÐ. | 210.195.30.251 | Malaysia gb | Tuesday, October 28, 2003 | 9:14 am | Aravindan | aravindan_2000_2000@yahoo.com | www.vinunjal.com | Žì¸õ «Õû

Ò¾¢Â ÓÂüº¢ Å¡úòÐì¸û.¿¡Ã¡Â½Ûõ þЧÀ¡ýÚ ¦ºöÐûÇ¡÷ ±ýÀ¨¾ «È¢Å£÷¸û ±ýÚ ¿¢¨É츢§Èý.

«ýÒ¼ý
¸¢.«ÃÅ¢ó¾ý | 61.95.200.216 | india